• DARMOWA DOSTAWA dla zamówień od 99zł
 • BEZPIECZNE ZAKUPY
 • EKSPRESOWA WYSYŁKA
 • FACHOWE PORADY
 • NAJNIŻSZE CENY
 • DARMOWA DOSTAWA dla zamówień od 99zł
 • BEZPIECZNE ZAKUPY
 • EKSPRESOWA WYSYŁKA
 • FACHOWE PORADY
 • NAJNIŻSZE CENY

REGULAMIN PROGRAMU STREFY PREZENTÓW APETETE.PL

Regulamin określa zasady Programu Strefy Prezentów oraz warunki uczestnictwa i nagradzania.

Program lojalnościowy zostaje podzielony na 4 poziomy, które są kolejno aktywowane dla zarejestrowanego klienta z wyrażoną zgodą na subskrypcję newslettera wraz ze wzrostem ilości zamówień złożonych w sklepie internetowym www.apetete.pl.  – UWAGA: wartość składanych zamówień nie ma znaczenia.

Do każdego z  poziomów dedykowany  jest inny zestaw prezentów. Zamówienia liczone i sumowane  są od momentu złożenia pierwszego zamówienia po dacie uruchomienia programu  „STREFA PREZENTÓW APETETE.PL”.

Poziom I  „Na dobry początek” – produkty są dostępne dla każdego użytkownika składającego zamówienie w sklepie internetowym www.apetete.pl – licząc od daty uruchomienia programu „STREFA PREZENTÓW APETETE.PL”.

Poziom II „Od drugiego zakupu” – produkty są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z wyrażoną zgodą na subskrypcję newslettera od drugiego zamówienia i w każdym kolejnym zamówieniu licząc od daty uruchomienia programu „STREFA PREZENTÓW APETETE.PL”.

Poziom III „Od piątego zakupu” – produkty są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z wyrażoną zgodą na subskrypcję newslettera od piątego zamówienia i w każdym kolejnym zamówieniu licząc od daty uruchomienia programu „STREFA PREZENTÓW APETETE.PL”.

Poziom IV „Od ósmego zakupu” – produkty są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników z wyrażoną zgodą na subskrypcję newslettera od ósmego zamówienia i w każdym kolejnym zamówieniu licząc od daty uruchomienia programu „STREFA PREZENTÓW APETETE.PL”.

I Postanowienia ogólne

 1. Program Strefy Prezentów organizowany jest przez Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: „Organizator”), prowadzony przez:
  WITMALU Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8/10 , 01-793 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000496040, NIP 113-28-73- 665, REGON 147114037.
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników z wyrażoną zgodą na subskrypcję newslettera sklepu www.apetete.pl, którzy w zamian za dokonywanie zakupów otrzymują za 0,01zł prezenty przyznane w programie Strefy Prezentów.
 4. Prezenty przyznawane są tylko wtedy, gdy Klient wybierze konkretny produkt ze Strefy Prezentów.
 5. W przypadku braku wyboru produktu, prezent nie jest przyznawany.
 6. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta na www.apetete.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).
 7. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych przypisanych do konta na stronie www.apetete.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 8. Prezenty ze Strefy Prezentów przypisane są do jednego konta należącego do jednego użytkownika i nie mogą być przekazywane dla żadnego innego konta.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmieniania i aktualizowania listy dostępnych prezentów oraz ich wartości.
 10. Realizacja wysyłki wybranych prezentów nastąpi wraz ze składanym zamówieniem – w czasie określonym w Regulaminie sklepu internetowego Apetete.
 11. Program Strefy Prezentów trwa do odwołania przez organizatora.
 12. Ilość zamówień złożonych w programie lojalnościowym nie jest ograniczona.
 13. Za datę startu programu organizator przyjmuje dzień 25.07.2018r.

II Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem Strefy Prezentów powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora bądź drogą mailową na adres sklep@apetete.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w prezentach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

III Zmiana warunków uczestnictwa

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu Strefy Prezentów. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
 2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Wszelkie informacje związane z Programem Strefy Prezentów umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.apetete.pl/strefa-prezentow.html 

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik przystępujący do Strefy Prezentów przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Program Strefy Prezentów nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Strefy Prezentów.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.